News and events

Latest news

Anunci per a la licitació del contracte d’obres de “construcció de la cotxera d’autobusos de Felanitx inclosa en el contracte de concessió de serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general de Mallorca”.

BARCELONA TRANSPORT, S.L. és concessionària del lot 3 del Servei de transport regular d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca en virtut del contracte formalitzat amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) el 19 de novembre de 2019. Aquest contracte inclou l'obligació de BARCELONA TRANSPORT, S.L. de construir, en qualitat de promotor, una cotxera i taller al polígon de Felanitx. La construcció d’aquesta infraestructura ha de completar-se i rebre's abans de la data d'inici del servei que és el 8 de novembre de 2020.

Per a la construcció d’aquesta infraestructura, BARCELONA TRANSPORT, S.L. contractarà els serveis d’una empresa constructora mitjançant un contracte privat que es sotmetrà a un procediment de licitació regit pels principis de llibertat d'accés a la licitació, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, de conformitat amb l'establert a la clàusula 3.4.4 Cotxeres i tallers del lot 3 del Plec de Condicions Tècniques per a la licitació del contracte de concessió de servei públic de transport regular i d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca.

1º.- Promotor: BARCELONA TRANSPORT, S.L.

2º.- Objecte del contracte: Execució del contracte d’obres de “Construcció de la cotxera d’autobusos de Felanitx inclosa al contracte de concessió de serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general de Mallorca, recollides al projecte “MODIFICADO Nº 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA COCHERA Y TALLER DE FELANTIX PARA EL LOTE 3 DE LA RED DE AUTOBUSES TIB” de febrer del 2020 redactat per Carlos Barat Baviera, Enginyer de Camins, Canals i Ports”.

- Termini d’execució del contracte: 180 dies naturals amb possibilitat de reducció per oferta

- Naturalesa jurídica: contracte privat d’obres

- Divisió per lots: No

 

- Lloc d’execució: Felanitx

 

3º.- Procediment i forma d’adjudicació: Procediment obert amb diversitat de criteris

4º.- Pressupost: 2.492.497,65 € IVA exclòs

5º.- Valor estimat del contracte: 2.866.372,30 € IVA exclòs

6º.- Garantia provisional: 40.900 €

7º.- Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació

8º.- Procediment de consultes:

Les empreses interessades en participar a la licitació podran dur a terme consultes sobre el procediment o sobre la documentació facilitada fins a 7 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes. Les consultes hauran de dirigir-se a la direcció de correu: info@sagales.com.

Les respostes es publicaran, amb el text de la pregunta però sense indicar la procedència, a http://www.tib.org/ de manera que totes les respostes estaran a disposició de tots els licitadors. Es donarà resposta com a màxim 5 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

9º.- Presentació d’ofertes:

-Lloc de presentació: les proposicions es presentaran al registre del Consorci de Transports de Mallorca, C/ Eusebi Estada, 28, 07004 Palma

-Termini: fins les 11:30 AM del dia 12 de març de 2020.

-Documentació a presentar: La documentació es presentarà en tres (3) sobres amb el contingut especificat al Plec de licitació.

10º.- Condicions de solvència tècnica: Classificació de l’empresa contractista en grup C “edificacions”, categoría 5 “entre 2.400.000 € i 5.000.000 €”.

11º.- Criteris d’adjudicació:

Criteris d’adjudicació mitjançant fórmules automàtiques (veure Plec de licitació): 76 punts

Criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor (veure Plec de licitació): 24 punts

12º.- Obertura de les ofertes:

-Lloc: Consorci de Transports de Mallorca, C/ Eusebi Estada, 28, 07004 Palma

-Data i hora: 12:30 PM del dia 12 de març de 2020 (una hora després de la finalització del termini de presentació d’ofertes)