Nou model de gestió

La nova xarxa de bus ha estat dissenyada per l’Administració pública. D’aquesta manera s’assegura una xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori i que dona resposta a les noves necessitats de mobilitat a l’illa.

 

Control en la gestió

  • El nou model suposa un canvi radical respecte de l’actual i gira envers un aspecte fonamental: és l’Administració la que ha definit el model, tot el detall del servei, les condicions, i és també qui pot imposar canvis en funció de les necessitats que sorgeixin. El Govern aposta per millorar el servei de transport públic per carretera de manera important, i ho fa amb un model que prioritza l’interès general.

Més seguiment i fiscalització

  • Amb el disseny de la nova xarxa es crea també un nou sistema d’ajuda a l’explotació (SAE), que permetrà saber en tot moment la ubicació dels busos i la seva ocupació. D’aquesta manera es podrà reaccionar immediatament i reforçar el servei, ja sigui per sobreocupació o per retard del bus. D’altra banda, el registre de les dades reals permetrà conèixer l’evolució de cada línia i redissenyar-ne l’oferta, per garantir així un servei de qualitat.
  • A més, el fet de disposar de la informació real de tots els busos i expedicions permetrà més fiscalització del servei, ja que podrà servir per penalitzar les empreses que incompleixin les seves obligacions i evitar futurs incompliments. El nou SAE aportarà informació en temps real als usuaris sobre l’hora de sortida del seu bus, ja sigui a través del telèfon mòbil o de pantalles en les principals parades.

Noves empreses concessionàries

  • El nou servei del transport públic regular per carretera de Mallorca s’ha licitat en tres lots diferents: un per a la zona Nord, un altre per a la zona de Llevant-Migjorn i un tercer per a la zona de Ponent. Per afavorir la participació de la petita i mitjana empresa i fomentar la concurrència, s’ha limitat l’adjudicació a un màxim d’un lot per a una mateixa empresa. Així, les empreses licitadores han pogut presentar la seva preferència en cas que hagin obtingut la millor puntuació en més d’un lot. El Consell d'Aministració del Consorci de Transports de Mallorca ha adjudicat el servei a les següents empreses:

Zona Ponent (lot 1) Sarfa, Autocares Seco Rodríguez, Marfina (Moventis Mallorca)

Zona Nord (lot 2) Empresa Martín, SA (Grupo Ruiz)

Zona Llevant/Migjorn (lot 3): Barcelona Transport , SL (Empresa participada per Sagalés i Autocares Caldentey)

 

  • Els contractes de concessió de servei públic tenen una durada de 10 anys, ampliables a altres 5, i el pressupost màxim dels 10 anys és de 479.237.657,70 euros (IVA inclòs).

Garanties per als treballadors i clàusules socials

  • Les noves empreses concessionàries tenen l’obligació de subrogar el personal de les actuals. Han de complir també altres clàusules socials, com per exemple seguir la legislació vigent en matèria laboral, de seguretat social, seguretat i higiene, prevencions de riscs laborals, igualtat de gènere, inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i qualsevol altre que sigui d’aplicació en l’àmbit de les relacions laborals entre una empresa i els seus treballadors.
  • A més, també s’exigeix l’establiment de mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a la feina, a la retribució, la promoció, la formació i la permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual en el treball, i l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació amb la vida familiar.
  • El concessionari igualment haurà de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria de fiscalitat i protecció del medi ambient. Així mateix, també estan obligats a obtenir, durant el primer any de servei, els certificats corresponents de qualitat de servei en temes de transport públic de passatgers, seguretat viària i gestió ambiental.
Mapa
Autobús
Autobús