Notícies i esdeveniments

Actualitat

Licitació del contracte d’obres de “Construcció de la cotxera d’autobusos d’Artà inclosa en el contracte de concessió de serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general de Mallorca”.

BARCELONA TRANSPORT, S.L. és concessionària del lot 3 del servei de transport regular d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca en virtut del contracte formalitzat amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) el 19 de novembre de 2019. Aquest contracte inclou l'obligació de BARCELONA TRANSPORT, S.L. de construir, en qualitat de promotor, una cotxera al polígon d’Artà.

Per a la construcció d’aquesta infraestructura, BARCELONA TRANSPORT, S.L. contractarà els serveis d’una empresa constructora mitjançant un contracte privat que es sotmetrà a un procediment de licitació regit pels principis de llibertat d'accés a la licitació, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, de conformitat amb l'establert a la clàusula 3.4.4 Cotxeres i tallers del lot 3 del Plec de Condicions Tècniques per a la licitació del contracte de concessió de servei públic de transport regular i d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca.

1.- Promotor: BARCELONA TRANSPORT, S.L.

2.- Objecte del contracte: Execució del contracte d’obres de “Construcció de la cotxera d’autobusos d’Artà inclosa al contracte de concessió de serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general de Mallorca, recollides al projecte “PROYECTO REFORMADO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA A-27 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARTÀ PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS AUTOBUSES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS” de 22 de maig de 2020 redactat per Carlos Garau Fullana, Enginyer de Camins, Canals i Ports.

- Termini d’execució del contracte: 120 dies naturals amb possibilitat de reducció per oferta

- Naturalesa jurídica: contracte privat d’obres

- Divisió per lots: No

- Lloc d’execució: Artà

3.- Procediment i forma d’adjudicació: Procediment obert amb diversitat de criteris

4.- Pressupost: 894.117,63 € IVA exclòs

5.- Valor estimat del contracte: 1.028.235,27 € IVA exclòs

6.- Garantia provisional: 16.800 €

7.- Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació

8.- Procediment de consultes:

Les empreses interessades en participar a la licitació podran dur a terme consultes sobre el procediment o sobre la documentació facilitada fins a 7 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes. Les consultes hauran de dirigir-se a la direcció de correu: info@sagales.com.

Les respostes es publicaran, amb el text de la pregunta però sense indicar la procedència, a http://www.tib.org/ de manera que totes les respostes estaran a disposició de tots els licitadors. Es donarà resposta com a màxim 5 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

9.- Presentació d’ofertes:

-Lloc de presentació: les proposicions es presentaran al registre del Consorci de Transports de Mallorca, C/ Eusebi Estada, 28, 07004 Palma

-Termini: fins les 11:30 h del dia 17 d’agost de 2020.

-Documentació a presentar: La documentació es presentarà en tres (3) sobres amb el contingut especificat al Plec de licitació.

10.- Condicions de solvència tècnica: Classificació de l’empresa contractista en grup C “edificacions”, categoría 4 “entre 840.000 € i 2.400.000 €”.

11.- Criteris d’adjudicació:

Criteris d’adjudicació mitjançant fórmules automàtiques (veure Plec de licitació): 76 punts

Criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor (veure Plec de licitació): 24 punts

12.- Obertura de les ofertes:

-Lloc: Consorci de Transports de Mallorca, C/ Eusebi Estada, 28, 07004 Palma

-Data i hora: 12:30 h de dia 17 d’agost de 2020 (una hora després de la finalització del termini de presentació d’ofertes)

 

AVÍS: Els Avals Bancaris exigits en els plecs, formalitzats en interès i benefici de BARCELONA TRANSPORT SL, no han d'estar validats per l'administració pública.