Notícies i esdeveniments

Actualitat

El Govern licita per 479 milions el nou servei d’autobusos interurbans de Mallorca pels propers 10 anys

Els plecs inclouen clàusules socials i es prioritzaran les ofertes que eliminin els auto-busos dièsel i els substitueixin per vehicles de gas natural i elèctrics.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui  els plecs de licitació de les noves concessions de transport per carretera a Mallorca, aprovats pel Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca amb data 28 de maig. Els plecs seran publicats en els propers dies en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i així s’inicia el període perquè les empreses interessades en operar el servei puguin presentar les seves ofertes. Els contractes de concessió de servei públic tindran una durada de 10 anys, ampliables altres 5, i el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 Euros (IVA inclòs). Hi haurà tres lots distints als que podran concórrer les empreses: un per a la zona nord, un altre per a la zona de Llevant-Migjorn i un tercer per a la zona de Ponent.

Pons ha destacat que l’objectiu principal del Govern de les Illes Balears, a l’hora de definir les condicions d’aquest servei”, és fer un bot importantíssim respecte de l’actual model, posant al servei dels ciutadans un servei adequat a les necessitats reals actuals i futures, més sostenible i que permeti fer del transport col·lectiu per carretera una alternativa eficaç al transport privat. Més freqüències, un servei més equitatiu (que cobreixi tots els municipis), noves connexions i rutes i autobusos més nous i menys contaminants són algunes de les característiques del nou model”.

En aquest sentit, i per tal de potenciar que la nova flota estigui integrada per vehicles menys contaminants, el conseller ha explicat que s’ha signat un conveni amb Redexis Gas per fer viable la utilització d’autobusos  de gas natural com a principals vehicles de les noves flotes,  tot potenciant també els autobusos elèctrics.

En funció d’aquest acord, el Govern facilitarà a les concessionàries del servei quatre emplaçaments per a les cotxeres (a solars que són o seran de titularitat pública) i que estan ubicats a Palma (estació intermodal), Inca (estació de busos), Felanitx (polígon) i Artà, al mateix temps que apunta possibles emplaçaments dels altres punts de subministraments de gas natural.

Redexis Gas es compromet a dur el subministrament a les quatre cotxeres (excepte Artà) i als altres possibles punts. Així, Redexis Gas procedirà, en el cas en què l’empresa adjudicatària s’hagi compromès a impulsar els vehicles amb GNC, a fer possible les connexions necessàries que permetran la disponibilitat del combustible a  diferents punts de subministrament  possibles ubicats a Palma (els distints polígons industrials), Calvià (polígon de Son Bugadelles), Alcúdia (polígon de ca na Lloreta), Santa Margalida (polígon de Can Picafort)

Garanties per als treballadors i clàusules socials

Els plecs que s’han presentat avui recullen aspectes relacionats amb la descripció del servei, així com altres aspectes importants que les empreses licitadores hauran de complir. Així doncs una de les obligacions que tindran les concessionàries serà la subrogació del personal de les actuals empreses .

Altres clàusules socials són per exemple, l’obligació de complir amb la legislació vigent del moment en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene, de prevencions de riscos laborals, de igualtat de gènere, de inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i de qualsevol altre que sigui d’aplicació en l’àmbit de les relacions laborals entre un empresa i els seus treballadors. A més també s’exigeix establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a la feina, a la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual en el treball i a establir mesures que afavoreixin la conciliació amb la vida familiar.

El concessionari també haurà de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria de fiscalitat i protecció del medi ambient. També estan obligats a obtenir, durant el primer any de servei, els certificats corresponents de qualitat de servei en temes de transport públic de passatgers, seguretat vial i en gestió  ambiental.

Criteris de millora prioritaris

La proposta econòmica tindrà 51 punts. I la Proposta tècnica: 49 punts.

En la valoració tècnica es consideren, entre d’altres, les següents millores:

  • Millorar els requeriments tècnics mínims sol·licitats sobre els vehicles relacionats amb la seguretat, confort, durabilitat i capacitat
  • Introducció de més vehicles de gas natural i elèctric, com a alternativa al dièsel.
  • Ampliació de la flota mínima de nova adquisició requerida. Recordam que ja es preveu un 67% de busos nous.

Major fiscalització

El nou model de gestió facilita una major fiscalització del servei mitjançant penalitzacions per l’ incompliment del mateix que queden recollits en els plecs del concurs.

Per exemple, hi pot haver penalitzacions si no s’arriba al llindar de passatgers previstos per cada lot i bonificacions si se supera.

Aquest nou model de concessions suposa un canvi radical respecte de les concessions actuals i gira envers un aspecte que és fonamental: és l’administració la que ha definit el model i tot el detall del servei, les condicions i és també qui pot imposar canvis en funció de les necessitats que sorgeixin. El Govern aposta per millorar el servei de transport públic per carretera de manera important, i ho farà amb un model que prioritza l’ interès general.

La licitació dels nous serveis es fa en el marc del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC), que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport públic en autobús de Mallorca. Les concessions actuals vencen el 31 de desembre de 2018, i aquest fet ofereix l'oportunitat d'incrementar el servei i millorar la qualitat de l'oferta.

La redacció del plecs es basa en el Projecte que fou aprovat el passat 26 de març. Convé recordar que l’Avantprojecte previ va passar per un procés d’exposició pública durant el qual es van rebre al·legacions, algunes d’elles, incloses en el Projecte definitiu.

Consultau els plecs de licitació de les noves concessions de transport per carretera a Mallorca.