Notícies i esdeveniments

Actualitat

Aprovat el projecte definitiu de serveis del transport regular de viatgers per carretera de Mallorca

Els plecs estaran orientats a facilitar la implementació dels busos elèctrics i de gas natural

El projecte definitiu, aprovat pel Consell d’Administració del Consorci de Transports amb data 26 de març, recull algunes de les al·legacions presentades durant el procés de participació ciutadana en que es va sotmetre l’avantprojecte. D’aquesta manera, l’usuari del transport públic, i les entitats relacionades amb el servei, han pogut expressar la seva opinió i contribuir al disseny definitiu de la futura xarxa del transport públic interurbà de Mallorca. La versió final del projecte forma la base dels Plecs de condicions de la licitació dels nous serveis de transport regular interurbà que començaran a partir de 2019.

El procés d’exposició pública va finalitzar el passat 19 de gener i fins aquesta data el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) va rebre escrits amb al·legacions d’un total de 24 entitats o individus. Els Ajuntaments, amb 14 escrits, formen el grup més nombrós, seguit per empreses de transport regular amb 4 escrits. El CTM també va rebre 3 escrits d’associacions empresarials dels sectors de transports o d’hoteleria i 2 escrits d’usuaris del transport regular i 1 d’una plataforma d’usuaris.

Els Ajuntaments i els usuaris han presentat peticions específiques relacionades principalment amb la prestació del servei. D’aquesta manera s’ha sol·licitat incrementar algunes  freqüències de pas, millorar la connectivitat amb centres sanitaris o escolars, o establir parades alternatives per a les noves línies proposades. De les 37 al·legacions específiques presentades per Ajuntaments, s’han incorporat canvis a la versió final del projecte en 13 casos, mentre que en 11 casos s’ha explicat de quina manera la petició ja anava coberta a l’avantprojecte. Com a exemple de canvis incorporats al projecte es poden mencionar noves ubicacions de parades a Inca, Portocolom i Andratx; serveis a la demanda que connecten els pobles del Pla amb el seu hospital de referència;  i expedicions addicionals per a treballadors i estudiants a Artà, Consell i Alaró.

Arran de l’escrit rebut de la federació hotelera, s’han augmentat les freqüències a primera hora de diumenge per facilitar l’arribada dels treballadors a la Badia d’Alcúdia. També s’allarguen els horaris de temporada alta per a dues línies que donen servei a la Serra de Tramuntana: Port de Sóller – Port de Pollença i Alcúdia – Formentor.

A partir d’al·legacions expressades per part de diferents empreses operadores de transport regular, s’han inclòs canvis a la versió final del projecte de les quals es poden destacar:

 • Una actualització dels paràmetres d’operació i costos del projecte d’electromobilitat. Es defineixen els requeriments mínims de cara a l’ electromobilitat en cada lot.
 • La introducció d’un apartat sobre el foment de Gas Natural Comprimit (CNG) com a alternativa al dièsel. Es tramiten convenis amb distribuïdors de GNC per oferir condicions favorables per a les empreses operadores que optin per al gas.
 • Una part important dels punts presentats per part del sector del transport regular no són tant al·legacions, sinó que són preguntes d’aclariment sobre l’estructura de costos presentats a l’Avantprojecte. Per això, la versió final del projecte conté més explicacions sobre l’estructura dels costos.

L’avantprojecte dels nous contractes de servei de transport regular per carretera de Mallorca fou presentat el passat 2 de desembre i respon a l’objectiu de reordenar i planificar el nou servei que entrarà en funcionament a partir del 2019. Les concessions actuals vencen el 31 de desembre de 2018 i aquest fet ofereix l'oportunitat d'incrementar l'oferta actual de transports a les necessitats de l'illa, així com de modernitzar la flota d'autobusos.  La licitació dels nous serveis es fan en el marc del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de Mallorca (PISTRVC), que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport públic regular de viatgers per carretera.

La publicació dels plecs definitius per a la licitació dels nous contractes de servei de transport regular per carretera de Mallorca està prevista per al mes d’abril. La presentació de les ofertes es produirà durant el segon trimestre i l’adjudicació serà durant l’estiu d’enguany.

 

Xarxa 2019

Resum dels principals eixos que defineixen el nou model:

1. Canvi en la gestió

 • Hi haurà un model de contractació que permet al CTM  (que és l’Administració contractant) dissenyar directament l’oferta de servei, anteposant l’interès públic a l’interès purament econòmic que sempre guia a l’empresa operadora en el règim de compte i risc. Això permet un disseny de tota la xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori i donar resposta a les noves necessitats de mobilitat a l’Illa.

2. Millora de l'oferta

Més servei: 51% més de quilòmetres recorreguts i 53% més de freqüències

 • Es passa de 10,9 milions a 16,5 milions quilòmetres anuals recorreguts, que representa un increment del 51% respecte la situació actual.
 • Es passa de 359.994 a 550.813 freqüències anuals,  que representa un increment del 53% respecte la situació actual
 • Amb les al·legacions, determinats serveis nous, rutes a demanda

Més amplitud horària i horaris estables

 • És a dir, hi haurà els mateixos horaris tot l’any (suplementats a l’estiu) i horaris ampliats per atendre les necessitats de treballadors .

Itineraris més directes per guanyar competitivitat respecte del vehicle privat, el que es tradueix en un estalvi de temps. Es poden guanyar entre 10 i 25 minuts segons el cas.

Es milloren les connexions:

 • Garantia de transbordaments amb la creació d’intercanviadors (“hubs”), que permeten una coincidència d’espai i d’un conjunt de línies de transport públic. Els principals intercanviadors seran Palma, Inca, Manacor i Campos.
 • Noves connexions: 4 exemples.
  • Nova connexió de Sa Pobla i Muro amb les zones turístiques de la Badia d’Alcúdia (Platja d’Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort) amb un bus cada hora de mitjana, d’abril a octubre. Pensada per residents que treballen o estiuegen a la zona turística.
  • Es crea la connexió entre Manacor, Felanitx i Campos, que ara no existia o tenia molt poca oferta. Hi haurà una connexió amb cadència horària.
  • Es crea una connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera cap a la Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa).
  • També hi haurà connexió directa entre Porreres i Llucmajor cada dues hores.

Es garanteix  la capacitat suficient dels busos:

 • Es generalitza l’ús de vehicles de major capacitat (15 i 18m) a les línies de més demanda. A dia d’avui, la major part de la flota és de 12-13m.

Renovació de la flota

 • S’incorporen 145 autobusos nous sobre un total de 218, el  que representa un 67% de busos nous : l’edat mitjana baixa de 13,3 a 3,5 anys.

Incorporació de busos menys contaminants:

 • S’incorporen busos amb motor elèctric. En l’actualitat no n’hi ha cap.
 • Es facilitarà l’accés al Gas Natural Comprimit per tal que els licitants puguin oferir vehicles amb aquesta tecnologia, menys contaminant que els Diesel i econòmicament avantatjosa a partir d’un nombre mínim de vehicles. S’està treballant amb un conveni amb distribuïdors de GNC per a facilitar-ho.
 • Els busos dièsels nous seran de Euro 6: molt menys contaminants que els busos actuals.

Millora de l’accessibilitat:

 • La incorporació d’una part important de la flota de pis baix, facilitarà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. De fet, el 62% de la flota tindrà accés de pis baix.
 • El reforç de la senyalització interior, tant visual (pantalles) com sonora (megafonia), permetrà a les persones amb discapacitat visual o auditiva, saber quina és la propera parada així com rebre altres informacions rellevants del servei.

Noves línies a la Serra de Tramuntana.