Targeta pensionistes

Majors de 65 anys, pensionistes i aturats de llarga durada

 • A qui s'adreça?

  • S'adreça a les persones que:
   • tenguin 65 anys o més;
   • siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació;
   • siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional;
   • siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tinguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%, o
   • faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació.
 • Quins avantatges té?

  • Permet obtenir un bitllet reduït amb el 50% de descompte.
  • Permet carregar els abonaments T20 i T40. De forma simultània, es poden tenir carregats fins a dos abonaments diferents (a més d'un bitllet reduït).
 • Quan caduca?

  • Caduca cada cinc anys, excepte en el cas d'atur de llarga durada, en què caduca cada 6 mesos. Es pot renovar gratuïtament presentant la documentació acreditativa.
 • On es pot obtenir?

  • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma
   • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 18.30 h; dissabtes, de 9 a 17.30 h; diumenges i festius sense servei.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari d’Inca
   • Horari: Dimarts i dijous de 9h a 14h i de 15h a 19h. Festius tancat.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari de Manacor
   • Horari: Dilluns de 9:30h a 14h i de 15h a 19h. Festius tancat.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A les oficines municipals del vostre ajuntament. Consultau-ne el llistat.
   • Horari: depèn de cada oficina municipal.
  • IMPORTANT: Per obtenir la targeta intermodal per primera vegada, és necessari que la persona beneficiària acudeixi personalment a l'oficina d'emissió.
 • Quant costa?

  • Taxa per emetre la targeta intermodal:
   • Primera emissió: 3€
   • Duplicat: 8€
  • S'eximeix de pagar la taxa de duplicitat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  a) Persones de 65 anys o més

  b) Beneficiaris d'una pensió per jubilació

  c) Beneficiaris d'una pensió per viduïtat, amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional

  d) Beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o amb una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%

  e) Persones en situació d'atur de llarga durada

  • Si el tràmit no es fa a l'Estació Intermodal, s'ha d'aportar una fotografia en color mida carnet.
  • Formulari de sol·licitud. 
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat del sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Formulari de sol·licitud.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat del sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos. En cas de cobrar una pensió provinent d’un país estranger, aquesta ha d’estar reconeguda per l’organisme competent en matèria de Seguretat Social de l’Estat Espanyol.
  • Formulari de sol·licitud.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.
  • Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.
  • Formulari de sol·licitud.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.
  • Si una persona amb discapacitat necessita l'assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, la persona acompanyant està exempta de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.
  • Formulari de sol·licitud. 
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals d'antiguitat).