Perfil del contractant

El Perfil del contractant de la CAIB inclou dades i informacions referents a l'activitat contractual de tots els òrgans de contractació de la CAIB i de les entitats externes que en depenen. Ho suporta una plataforma de contractació on line que té com a finalitat principal assegurar
la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de la CAIB i dels organismes que en depenen.

S'hi publicaran les dades relatives al poder adjudicador dels contractes i es facilitaran totes les dades de les licitacions dels
contractes des de la presentació de propostes fins a l'adjudicació definitiva.

 

Accedeix a la plataforma de contractació aquí