Términos y Condiciones legales

Termes i
Condicions legals

L’accés a la web web www.tib.org atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, d’aquesta nota legal i de la política de privacitat en la seva darrera versió. Per això, aconsellam que procediu a la lectura d’aquests documents abans de fer servir les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada pic que hi accediu, ja que ens reservam el dret de canviar, de modificar, d’afegir o d’eliminar part d’aquestes condicions en qualsevol moment.

El simple accés a aquesta web no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

I. TITULAR DE LA WEB

Als efectes d’allò que preveu l’art. 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre la titularitat d’aquesta web:

- Titular de la Web: Consorci de Transports de Mallorca (d'ara endavant, CTM)
- Domicili social: C/ d'Eusebi Estada nº 28, 07004 – Palma (Illes Balears)
- C.I.F. Q0700528C

A més del domicili social, es posen a disposició dels usuaris els canals següents per adreçar-hi les seves peticions, qüestions o reclamacions:

- Formulari de contacte de la web
- Telèfon: 971913191
- Adreça electrónica: info@consorcidetransports.com

II. CONDICIONS D’ÚS

1. Introducció. En aquesta web el CTM ofereix informació sobre el servei públic de transport a Mallorca. Si accediu a aquesta web i la feu servir, és que acceptau les condicions que s’exposen a continuació, per la qual cosa se us recomana que llegiu amb cura aquesta secció abans de començar a navegar per la web.


2. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de manera lícita, d’acord amb allò que estableixen aquestes condicions i de manera que no es produeixi cap perjudici en els drets o interessos del CTM o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari també es compromet a:


- No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
- No intentar accedir, ni modificar, ni manipular, ni, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris.
- No utilitzar les dades publicades a la web per a la tramesa de comunicacions no sol·licitades (correu brossa).
- No introduir ni difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o de menors.
- No realitzar accions que suposin o que comportin una violació dels drets de la propietat intel·lectual del CTM o de tercers.
- No provocar danys en els sistemes físics i lògics del CTM, dels seus proveïdors o de terceres persones.
- No introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics, ni fer servir cap altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment.
- No suprimir, ni alterar, ni eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’aquesta web.


3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta web es proporciona “tal com està” i el seu ús es fa a risc de l’Usuari, per la qual cosa ni el CTM, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la web, excloent el CTM, de manera expressa i en tota la mesura prevista per la llei, qualsevol tipus de garanties expresses o implícites.

El CTM no garanteix la disponibilitat i l’accessibilitat de la web, però farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, es podran produir interrupcions durant el temps que resulti necessari per a la realització de les operacions de manteniment corresponents.

El CTM no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, d’interrupcions, de virus informàtics, d’avaries telefòniques o de desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat esmentada; de retards o de bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d’Internet o a d’altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el programari o maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus, de programari maliciós, de troians o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o arxius de l’Usuari, excloent-hi qualsevol responsabilitat pels danys de tot tipus causats a l’Usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, el CTM no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o la mala utilització dels continguts de la web, ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, dels defectes o de les omissions en els continguts, que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats pels propis usuaris o per tercers. El CTM no assumeix cap obligació ni responsabilitat sobre els serveis que no presti ell directament.


4. Enllaços externs. El CTM no assumirà mai cap responsabilitat pels continguts dels enllaços d’un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la legalitat de qualsevol material o informació inclosa en aquests hipervincles o a d’altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, de fusió o de participació amb les entitats connectades.


5. Contrasenyes. Les contrasenyes per a accedir als comptes d'Usuaris registrats són personals, confidencials i intransferibles. Els usuaris registrats són els únics responsables de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu compte, per tant són ells els qui assumeixen de manera exclusiva les conseqüències de tot tipus respecte a les activitats que es realitzin a través seu. Els usuaris es comprometen a notificar d’immediat al CTM qualsevol vulneració de la seguretat del seu compte.


6. Denegació d’accés i cancel·lació dels comptes. El CTM es reserva el dret a denegar l’accés a la web, així com a suspendre o a cancel·lar els comptes a aquells usuaris que incomplesquin aquestes condicions, en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevistos, d’inactivitat del compte durant un temps significatiu, o en compliment d’un requeriment i/o un ordre policial, judicial o administratiu.


7. Tractament de dades personals. Els usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen a la nostra política de privacitat, que està disponible a la pàgina inicial de la web i que també queda incorporada en aquestes condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, de cancel·lació i de rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament.


8. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers tenen drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat del CTM, a qui correspon l’exercici exclusiu dels seus drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació, d’acord amb allò que preveu la vigent Llei de propietat intel·lectual. Queden prohibides de manera expressa la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i a través de qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del CTM o, si escau, dels tercers que tenen els drets de propietat intel·lectual o d’autor dels continguts afectats. Això no obstant, l’usuari de la web podrà visualitzar-ne els elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de l’ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir-hi un enllaç, hauran de garantir que només permet l’accés a aquesta web o servei, però que no en reprodueix ni els continguts ni els serveis.


9. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula d’aquestes condicions d’ús es declari nul·la, aquesta nul·litat només afectarà aquesta disposició o la part que hagi estat declarada invàlida; subsistiran tota la resta de condicions, i aquesta disposició, o la part afectada, es considerarà no inclosa a les condicions.


10. Acceptació. L’accés a la web i la seva utilització impliquen necessàriament que acceptau de manera expressa totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús.


11. Llei i jurisdicció aplicables. Aquesta web es regirà d’acord amb la llei espanyola, amb exclusió de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pugui derivar de la seva utilització o dels serveis que hi estan vinculats; se sotmetrà a la jurisdicció i a la competència dels jutjats i tribunals de Palma de Mallorca, i els usuaris renunciaran de manera expressa al seu fur propi, si en tenen.

La Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de litigis adreçada als consumidors, a la qual es pot accedir mitjançant l’enllaç : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Versió 2.0 – novembre de 2020