Notícies i esdeveniments

Actualitat

AVANTPROJECTE de serveis de transport regular i d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca

Exposició pública de l’Avantprojecte de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca

La finalització de la totalitat de les concessions de transport públic regular de viatgers per carretera de Mallorca el proper 31 de desembre de 2018 obliga, d’acord amb la legislació vigent, a l’inici d’un expedient que finalitzarà amb la convocatòria d’un procediment obert per a l’adjudicació dels nous contractes. Aquest fet ofereix l’oportunitat d’ajustar l’actual oferta de transport a les necessitats presents de mobilitat de Mallorca, així com de modernitzar la flota d’autobusos i incorporar innovacions tecnològiques en el conjunt de la xarxa.

Cal contextualitzar la reordenació dels nous serveis en el marc del Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca (PISTRVC), aprovat definitivament l’1 d’agost de 2017. El PISTRVC és l’instrument que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport regular de viatgers per carretera i que fixa com a objectiu genèric incrementar la demanda total de la xarxa d‘autobusos interurbans en un 25 %: de 8,8 milions de viatgers anuals (2015) a 11 milions (2028).

La legislació vigent (article 62 del Reglament de la Llei d’ordenació del transport terrestre) requereix que l’Administració aprovi un avantprojecte que inclogui com a mínim els aspectes següents: una memòria justificativa de la necessitat del servei, una descripció detallada de l’oferta, una relació dels mitjans necessaris per a la prestació, el termini previst de durada del contracte i un estudi econòmic.

Els aspectes més destacats que recull l’Avantprojecte del servei de la nova xarxa TIB són:

Canvi en el model de gestió

Hi haurà un model de contractació que permetrà a l’Administració dissenyar directament l’oferta de servei, anteposant l’interès públic al purament econòmic. És per això que es pot fer un disseny de tota la xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori.

Millora de l'oferta

Més servei: un 46 % més de quilòmetres recorreguts i un 47 % més d’expedicions.

— Més amplitud horària i horaris estables durant tot l’any, reforçats a l’estiu.

— Itineraris més directes i millora de les connexions: garantia de transbordaments amb la creació de parades d’enllaç (hubs), on confluiran distintes línies de manera coordinada. Els principals punts d’enllaç seran a Palma, Inca, Manacor i Campos.

— Una flota nova i menys contaminant: s’incorporen 143 autobusos nous sobre un total de 218, el que representa un 66 % de busos nous. L’edat mitjana baixa de 13,3 a 3,4 anys. Es preveuen 19 busos elèctrics i 124 busos Euro 6.

— Es garanteix la capacitat suficient dels busos: es generalitza l’ús de vehicles de major capacitat (15 i 18 metres) a les línies de més demanda. Avui en dia, la major part de la flota és de 12-13 metres. La utilització del sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) permetrà disposar d’informació precisa de l’ocupació dels autobusos en temps real.

— Accessibilitat: la incorporació d’una part important de la flota de pis baix facilitarà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. De fet, el 64 % de la flota tindrà accés de pis baix.

— Noves línies i connexions. Entre d’altres, es comença una línia nova que uneix Inca, sa Pobla i Muro amb la zona de Platja de Muro – Port d’Alcúdia, i es crea una connexió entre Santa Ponça i la zona sud de la Serra de Tramuntana.

El Consell de Govern ha estat informat sobre l’Avantprojecte i el Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca l’ha aprovat amb data 24 de novembre. D’aquesta manera s’ha iniciat el procés per a la tramitació de les noves concessions, que entraran en funcionament a partir de l’1 de gener de 2019. Amb la publicació de l'anunci al BOE i al BOIB del 2 de desembre, s'ha obert el període d'exposició pública per a presentar al·legacions. El termini de 30 dies hàbils finalitza el 19 de gener.

La publicació dels plecs està prevista per al primer trimestre de 2018. La presentació de les ofertes es produirà durant el segon trimestre i l’adjudicació serà entre els mesos de juny i juliol. El període de concessió serà de 10 anys (entre 2019 i 2028), prorrogable durant 5 anys més.

Per conèixer l’Avantprojecte de serveis de transport regular i d’ús general de viatgers per carretera de Mallorca consultau el document adjunt. Amb independència del procediment reglat d'al·legacions, les administracions, empreses o altres entitats interessades en sol·licitar aclariments o formular consultes tècniques sobre l'Avantprojecte, es poden posar en contacte amb el Consorci de Transports de Mallorca per demanar cita (971·91·31·91; contractacio@consorcidetransports.com) per als dies 14 i 21 de desembre i 4, 11 i 18 de gener, de 9h a 14h, especificant si es tracta de consultes de caràcter tècnic, econòmic i/o de procediment administratiu.