Perfil del contractant - Títol

Perfil del contractant

Normativa aplicable

  • El perfil del contractant agrupa la informació i documents relatius a l'activitat contractual del Consorci de Transports de Mallorca, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests.
  • Donada la seva naturalesa jurídica, el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) és considerat com una Administració Pública, la qual cosa determina que tota la seva activitat contractual es regula per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”).

Licitacions i adjudicacions

  • El Perfil del Contractant del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) està integrat amb la plataforma de contractació pública del Ministeri d’Hisenda. Pots accedir a les licitacions publicades relacionades amb l’activitat del Consorci de Transports de Mallorca en el següent enllaç:
Plataforma de contractació