Notícies i esdeveniments

Actualitat

Licitació del contracte d’obra per executar el ‘Projecte de reforma de l’Estació d’autobusos d’Inca’

EMPRESA MARTÍN SA és concessionària del lot 2 del ‘Servei de transport regular d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca’, en virtut del contracte formalitzat amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) el 10 de setembre de 2019. Aquest contracte inclou l’obligació de la concessionària de remodelar, en qualitat de promotora, l’Estació d’autobusos d’Inca.

Per adequar aquesta infraestructura, EMPRESA MARTÍN SA contractarà els serveis d’una empresa constructora mitjançant un contracte privat que se sotmetrà a un procediment de licitació regit pels principis de llibertat d'accés a la licitació, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, de conformitat amb l'establert a l’apartat 3.4.3.1 Estació d’autobusos d’Inca del Plec de condicions tècniques per a la licitació del contracte de concessió de servei públic de transport regular i d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca.

 

1. Promotor: EMPRESA MARTÍN SA.

2. Objecte del contracte: Execució del contracte d’obra recollit al ‘Projecte de reforma de l’Estació d’autobusos d’Inca (Illes Balears)’, de 24 de maig de 2020, redactat per Emilio Armero Arjona, Arquitecte.

  • Termini d’execució del contracte: 12 setmanes, amb possibilitat de reducció per oferta.
  • Naturalesa jurídica: Contracte privat d’obres.
  • Divisió per lots: No.
  • Lloc d’execució: Avinguda del Tren, 43 – 07300 Inca (Illes Balears).

3. Procediment i forma d’adjudicació: Procediment obert amb diversitat de criteris.

4. Pressupost: 147.331,71 euros, IVA exclòs.

5. Valor estimat del contracte: 169.431,47 euros.

6. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

7. Documentació i informació del procediment: Disponible en aquesta plana web.

8. Procediment de consultes:

Les empreses interessades en participar a la licitació podran dur a terme consultes sobre el procediment o sobre la documentació facilitada fins a 7 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes. Les consultes hauran de dirigir-se a l’adreça de correu electrònic armero.arquitectura@gmail.com.

Les respostes es publicaran, amb el text de la pregunta però sense indicar la procedència, a http://www.tib.org/ de manera que totes les respostes estaran a disposició de tots els licitadors. Es donarà resposta com a màxim 5 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

9. Presentació d’ofertes:

  • Lloc de presentació: Les proposicions es presentaran al registre del Consorci de Transports de Mallorca, C/ d’Eusebi Estada, 28 - 07004 Palma (Illes Balears).
  • Termini: Entre el 22 d’octubre (data prevista de publicació en el BOIB) i les 11:30 de dia 12 de novembre de 2020.
  • Documentació a presentar: La documentació es presentarà en dos (2) sobres amb el contingut especificat al Plec de licitació.

10. Condicions de solvència tècnica: Classificació de l’empresa contractista en grup C ‘edificacions’, categoria 2 ‘entre 150.000 euros i 360.000 euros’.

11. Criteris d’adjudicació: Mitjançant fórmules automàtiques (veure Plec de licitació).

12. Obertura de les ofertes:

  • Lloc: Consorci de Transports de Mallorca, C/ d’Eusebi Estada, 28 - 07004 Palma (Illes Balears).
  • Data i hora: 12:30 de dia 12 de novembre de 2020 (una hora després de la finalització del termini de presentació d’ofertes).