CtmStopDetail

Next stop by Porto Pi 1 (40008)

Route Time
108 11:35
108 12:20
108 13:10
108 14:05
108 14:50
108 15:40
108 16:35
108 17:20
108 18:15
108 19:00
108 19:55
108 20:40
108 21:40
108 23:00

40008 Porto Pi 1

Name: Porto Pi 1 Code: 40008 Coordinates: Latitude: 39.554638 Longitude: 2.62435