Publicacions i documentació corporativa

Publicacions i documentació corporativa

Procés Excepcional d'Estabilització

Procés Excepcional d'Estabilització

Download Oferta pública d'ocupació.
Download Aprovació convocatòria i bases específiques.
Download Model de sol·licitud d'admissió i autobaremació.
Download Nomenament membres tribunals.
Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca del grup A (publicada el 09/03/2023).
Download Resolució de rectificació d’errades de la resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca del grup A (publicada el 14/03/2023).
Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s’aprova la llista, amb carácter provisional, de l’aspirant admès que ha sol·licitat participar en el concurs extraordinari de mèrits del procés selectiu excepcional d’estabilització grup B (publicada el 20/03/2023).
Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s’aprova la llista definitiva de l’aspirant admès que ha sol·licitat participar en el concurs extraordinari de mèrits del procés selectiu excepcional d’estabilització grup B (publicada el 19/04/2023).
Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la llista provisional dels mèrits al·legats; concurs extraordinari de mèrits del procés selectiu excepcional d’estabilització grup B (publicada el 19/04/2023).
Download Llista definitiva de persones admeses i excloses a places del Grup A del procés selectiu, d’acord amb les bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca (publicada el 12/05/2023).
Download Lista provisional de méritos alegados de las personas aspirantes a plazas del Grupo A, de acuerdo con las bases específicas de la convocatoria del proceso excepcional de estabilización por concurso extraordinario de méritos, para cubrir las plazas de personal laboral del Consorcio de Transportes de Mallorca (publicada el 12/05/2023).

Las personas aspirantes disponen de un plazo de 7 días hábiles desde la publicación de la lista provisional de méritos alegados para subsanar los errores de hecho, materiales o aritméticos que hayan podido cometer en las alegaciones de los méritos (hoja autobaremación), como consecuencia de haber situado de forma incorrecta un mérito en el apartado de otro mérito, o de haber calculado erróneamente las unidades de los méritos alegados. Durante este trámite no se admite la alegación de nuevos méritos no especificados en la declaración inicial.


Download Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’ordena la publicació de llistes informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació en el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca del grup A (publicada el 08/06/2023).
Download Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, por la cual se aprueba la lista informativa del orden de los aspirantes de acuerdo con la puntuación resultante de los méritos alegados en la declaración responsable de autobaremación por el proceso excepcional de estabilización convocado por concurso extraordinario de méritos para cubrir la plaza de personal laboral del grupo B del Consorcio de Transportes de Mallorca (publicada el 20 06 2023).
Download Requeriment per esmena de deficiències de mèrits al·legats per les persones aspirants a places del Grup A, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca (publicada el 10/07/2023).
Download Llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants a places del Grup A, d’acord amb les bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022) (publicada el 01-08-2023).
Download Lista provisional de puntuaciones de la persona aspirante en el concurso extraordinario de méritos, por la categoría del grupo B, técnico/a titulado grado medio, diseño gráfico, del Consorcio de Transportes de Mallorca, de acuerdo con la oferta pública de estabilización aprobada por el Consejo de Administración de 19 de mayo de 2022 y prevista en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (Publicada 01-08-2023).
Download Resolución motivada de las alegaciones efectuadas por los aspirantes a plazas del Grupo A a las listas provisionales de puntuaciones del proceso excepcional de estabilización por concurso extraordinario de méritos para cubrir las plazas de personal laboral del Consorcio de Transportes de Mallorca (publicada el 19/09/2023).
Download Lista definitiva de puntuaciones de la persona aspirante en el concurso extraordinario de méritos, para la categoría del grupo B, técnico/a titulat /ada grado medio diseño gráfico, del Consorci de Transports de Mallorca, de acuerdo con la oferta pública de estabilización aprobada por el Consell de Administración de 19 de mayo de 2022 y prevista en la Lei 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública (publicada el 04/10/2023).
Download Llista definitiva de valoració de mèrits amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants a places del Grup A, d’acord amb les bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports de Mallorca (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), (publicada el 20/11/2023).

Publicacions - Documents de planificació

Planning documents

Download Island Regular Transport Plan and Technical Guidelines for Bus Stops (2020)
Download Regular transport service project (2018)
Download Preliminary draft of the regular transport service (2017)

Publicans - Estudis

Studies

Download Zero Emission Bus Study (2018)

Publicacions - Dades històriques del servei

Historical data of the service

Download Company member tariff 2012-2018
Download Demand by concession and month 2017
Download Demand by concession and month 2018
Download Demand 2017 by month and line